Hulpaanbod van: De Zilvermeeuw

Het begeleid werken

Algemene doelstelling

Het begeleid werken heeft als doelstelling mogelijkheden te creëren voor cliënten met een vraag naar arbeid, om te participeren in het arbeidsproces in de gewone maatschappij. Het ultieme doel daarbij is het verkrijgen van een betaalde baan, maar daar waar dit ( nog ) niet aan de orde is kan het gaan om vrijwilligerswerk. ( met evt. een vrijwilligersbijdrage )
Om dit doel te bereiken zijn diverse vormen van dienstverlening noodzakelijk. Diversiteit in het aanbod is een voorwaarde om vraaggericht te kunnen werken en een beroep te kunnen doen op de individuele mogelijkheden van cliënten.


We onderscheiden momenteel:

Individueel begeleid werken via het Centrum voor Begeleid werken

Het Centrum voor Begeleid werken is een samenwerkingsverband van Esdege-Reigersdaal de stichting De Waerden. In het Centrum voor Begeleid werken arbeidsbemiddelaars en jobcoaches vanuit deze participanten. Cliënten die een individuele baan op de reguliere arbeidsmarkt zoeken, kunnen zich hiervoor aanmelden.
Indien er door de arbeidsbemiddelaar voor een cliënt een werkplek is gevonden, begint een cliënt daar dikwijls op basis van een stage. Hij/zij krijgt daarbij dikwijls een intensieve begeleiding van een jobcoach. Dit biedt de cliënt de mogelijkheid zich te oriënteren op de werkzaamheden en in te groeien in de bedrijfscultuur . Zowel de cliënt als ook de werkgever jobcoach kunnen na de stageperiode bezien, zonder dat er sprake is van teveel druk of de werkplek geschikt is voor de cliënt.
Het Centrum voor Begeleid Werken is gehuisvest in het pand aan de Rietveldweg nr. 2 te Heerhugowaard, samen met het Trainingscentrum Arbeid en de kantoren van cluster de Rotonde.Werkprojecten bij diverse bedrijven en instellingen in de regio.

Een werkproject bestaat uit een team van clienten die, in een bedrijf met permanente begeleiding van een werkbegeleider diverse werkzaamheden uitvoeren .
De werkprojecten worden opgezet om mensen met vooralsnog geen individueel arbeidsper¬spectief, toch een vorm van arbeid te bieden.
De werkzaamheden kunnen verspreid zijn over een bedrijf en individueel worden ingevuld danwel in teamverband worden uitgevoerd.. Bij deze laatste vorm heeft iedere cliënt heeft een eigen taak hierin die het beste aansluit bij zijn/haar moge¬lijkheden. Het betreft dikwijls taken die een praktisch, duidelijk en overzichtelijk karakter hebben. ( dit is een van de sterke kanten van de projecten )
Een aantal cliënten zal op dit niveau blijven werken, voor anderen is het een mogelijk begin van een loopbaan.
Voor cliënten levert het dikwijls op dat zij arbeidsplezier beleven, dat zij meer eigenwaarde hebben gekregen, maar ook dat zij leren wat het fenomeen arbeid met zich meebrengt en inhoudt. Voor de meeste cliënten is de vrijwilligersbijdrage een extra stimulerende prikkel om in een werkproject te werken.
De Trainingscentra Arbeid, het activiteitencentrum en Idee Atelier, functioneren hierbij als terugvalbasis en hebben een ondersteu¬nende rol bij het project. Deelne¬mers bespreken hun werkzaam¬heden en vinden een klankbord bij medewerkers en andere cliënten. Ook wordt er gewerkt en meegedacht aan het oplossen van problemen die cliënten tegenko¬men in het werk.

De Trainingscentra Arbeid ( arbeidsmatig werken, scholing, test en training )

Er zijn momenteel 2 Trainingscentra Arbeid.

De eerste is van start gegaan in 2002 en is gelegen op bedrijventerrein Oudorp in Alkmaar, aan de Lorentzstraat nr. 3. Het trainingscentrum in Alkmaar is met name een technische werkplaats, waar houtbewerking, fietsenreparatie, AutoCad en metaalbewerking plaatsvindt.

Sinds januari 2008 is er uitgebreid met een tweede trainingscentrum, gelegen op bedrijventerrein Beveland te Heerhugowaard, aan de Rietveldweg nr. 2. Hier zijn met name de computer- repro- en administratieve afdeling gevestigd.

De trainingscentra hebben stage-en werkplekken in een professionele en bedrijfsmatige omgeving.
Cliënten krijgen de gelegenheid om in eigen tempo te leren en te werken. Enerzijds kunnen zij voor langere tijd op het trainingscentrum/werkplaats werken en leren. Anderzijds is een kortere training mogelijk gericht op doorstroming naar een individuele werkplek bij een bedrijf of instelling, kantoor etc. Hieraan kan een korte test voorafgaan, waarbij bepaalde vaardigheden benodigd voor een bepaalde functie worden nagegaan. De eigen doelstelling van cliënten is leidend.

Het Idee Atelier

Het Idee Atelier, gestart in 2003, slaat drie vliegen in een klap: het is een atelier, winkel en expositieruimte tegelijk. Op het atelier worden door de cliënten verschillende creatieve producten vervaardigd voor de verkoop, zoals kaarsen, kaarten, glas- en zijdeproducten. Tevens worden deze producten verkocht. Er worden exposities gehouden en creatieve workshops met open inschrijving.
Het Idee Atelier is gelegen middenin het centrum van Alkmaar, aan het Mallegatsplein nr. 6.

Contactpersonen

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wmo
  • Via het UWV
Aanmelding en vervolgprocedure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Centrum Begeleid Werken te Heerhugowaard op tel. nr. 072-5671370 of het Trainingscentrum Arbeid te Heerhugowaard op tel.nr 072-5348455. Of met het activiteitencentrum De Zilvermeeuw op tel. nr. 072-5751090 Email Trainingscentrum Heerhugowaard: team@tecea.nl Email activiteitencentrum : algemeen@dezilvermeeuw.demon.nl Voor een vrijblijvend oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met Popko Noordhuis ( clustermanager ) op tel.nr 072-5348455 of bij afwezigheid met Ank Hes( clustermanager). Op werkdagen bereikbaar op tel.nr 072-5751090. Indien u na het oriënterend gesprek besluit daadwerkelijk gebruik te willen maken van het begeleid werken via cluster De Zilvermeeuw, volgt een intakegesprek waarin concrete wensen en vervolgtraject besproken zullen worden over het aanbod en specifieke ondersteuning als adl en vervoer. Postadres: Activiteitencentrum De Zilvermeeuw Muiderwaard 238 1824 XV Alkmaar  (072) 57 51 090 Email:algemeen@dezilvermeeuw.demon.nl Website: www.dezilvermeeuw.st-er.nl Trainingscentrum Arbeid Gerrit Rietveldweg 2 1703 DD Heerhugowaard ( 072 ) 5348455 Email: team@tecea.nl Website: www.dezilvermeeuw.st-er.nl Er zijn folders van De Zilvermeeuw: In Vogelvlucht, Het Activiteitencentrum, de werkprojecten, De Overloop, De Opsteker, De Trainingscentra Arbeid, Idee-atelier en Ambulante ondersteuning. Deze folders zijn verkrijgbaar bij een van de locaties of worden op verzoek toegestuurd

Door wie?

De ondersteuning wordt geboden door arbeidsbemiddelaars, jobcoaches en werkbegeleiders

Soort ondersteuning/begeleiding
  • jobcoaching
  • psychosociale begeleiding
Beoogd eindresultaat

Het begeleid werken heeft als doelstelling mogelijkheden te creëren voor cliënten met een vraag naar arbeid, om te participeren in het arbeidsproces in de maatschappij. Het ultieme doel daarbij is het verkrijgen van een betaalde baan, maar daar waar dit ( nog ) niet aan de orde is kan het gaan om vrijwilligerswerk. ( met evt. een vrijwilligersbijdrage )

Duur

Afhankelijk van de vraag en mogelijheden

Bij reguliere bedrijven en op de diverse locaties van cluster De Zilvermeeuw

Op welke dagen en tijden?

Afhankelijk van de vraag en mogelijkheden

Kosten

De kosten voor begeleiding/bemiddeling kunnen worden gefinancierd vanuit een geldige AWBZ /WMO indicatie of IRO traject.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Ja, prijsindicatie: Afhankelijk van de vraag
Eigen bijdrage

Vanuit de overheid wordt , via het CAK, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage geheven bij een AWBZ of WMO indicatie

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Loopbaanbegeleiding
Vergelijk hulpaanbod